09b682961aac03405ea53f71f28ec265

Služba podpora samostatného bydlení je podporována projektem „Podpora vybraných služeb sociální prevence“

Služba podpora samostatného bydlení je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.

Podpora samostatného bydlení (§ 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Nabídka služeb PSB

Cílová skupina:

Klienty služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří žijí v své domácnosti v přirozeném prostředí, a proto, aby v tomto prostředí mohli samostatně žít, potřebují pomoc jiné osoby. Službu poskytujeme i lidem s poruchou autistického spektra (PAS).

Kritéria pro přijetí:

 

 • Zájemce o službu má mentální znevýhodnění
 • Zájemce o službu má zajištěno bydlení (neposkytujeme ubytování)
 • Zájemce o službu potřebuje pomoc a podporu v naplňování svých potřeb v následujících oblastech života (nebo v některé z následujících oblastí): péče o vlastní osobu, osobní hygiena, stravování, péče o domácnost, kontakt se společenským prostředím, seberealizace, péče o zdraví a bezpečí, uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Zájemce má o službu zájem

Poslání služby:

Posláním terénní služby podpora samostatného bydlení je pomoci dospělým lidem s mentálním znevýhodněním získat nebo si udržet vlastní bydlení, a s individuální podporou zvládat péči o vlastní osobu, domácnost a začlenění se do společnosti.

Popis služby a místo poskytování služby:

Služba podpora samostatného bydlení je terénní služba, kterou poskytujeme v domácnostech klientů na území obcí Habartov, Chodov, Sokolov. Pomáháme klientům s úklidem a údržbou domácnosti, se stravováním, s nakupováním, hospodařením s penězi i při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností potřebných pro samostatné fungování v bytě; s obstaráváním osobních záležitostí, uplatňováním práv, využíváním sociálních dávek a jiných výhod, s péčí o zdraví apod. Doprovázíme klienty na úřady, k lékaři, na zájmové aktivity apod. Pomáháme jim také při vyhledávání vhodného způsobu trávení volného času. Nabízíme podporu při obnově nebo upevňování kontaktu s rodinou i podporu v oblasti partnerských vztahů. Pomáháme jim získat návyky, které souvisejí se zařazením do pracovního procesu i běžného života společnosti. Vedeme klienty k samostatnému a zodpovědnému rozhodování o svém životě.

Cíle služby:

 • Podpora klienta v oblastech, které potřebuje zvládnout k tomu, aby mohl žít samostatně ve svém přirozeném prostředí.
 • Podpora klienta v samostatnému a zodpovědnému rozhodování
 • Podpora klienta ve zvládání přiměřených rizikových situací
 • Podpora klienta ve využívání dostupných veřejných služeb ve svém okolí a v trávení volného času dle svých představ a možností
 • Podpora klienta v získávání a upevňování sociálních návyků, které jsou potřebné k životu v běžné společnosti
 • Podpora klienta v získávání a udržování potřebných schopností a dovedností pro získání a udržení si pracovního uplatnění

Cílem organizace je zajišťovat službu prostřednictvím stabilního fungujícího týmu kvalifikovaných pracovníků, kteří dokáží reflektovat potřeby a pomáhat s jejich naplňováním lidem s mentálním znevýhodněním. Tohoto cíle organizace dosahuje odpovídajícím personálním řízením, zajišťováním potřebného vzdělávání pracovníků, týmových a případových supervizí.

Principy služby:

 • Služba je založena na spolupráci klienta a týmu poskytovatele
 • Klient je aktivně zapojen do plánování průběhu služby, ale také do hodnocení kvality poskytované služby
 • Služba klade důraz na využívání a rozvoj schopností a dovedností klienta
 • Klientovi je poskytována pomoc a podpora pouze v těch oblastech života, ve kterých to potřebuje
 • Služba respektuje klienta se všemi jeho právy a povinnostmi
 • Služba motivuje klienta k rozvoji schopností a dovedností a orientaci v běžných životních situacích

Při naší práci klademe důraz na:

 • Ke klientům přistupujeme individuálně a partnersky
 • Pomáháme jim v uplatňování jejich práv
 • Respektujeme jejich názor
 • Podporujeme jejich volbu a nezávislost
 • Respekt je naše zásada!

 

Vstup klienta do služby:

Služba je poskytována od 1. 1. 2016 jako program navazující na službu chráněné bydlení naší společnosti. Službu využívají klienti, kteří se přestěhovali do svých domácností, dosáhli větší míry samostatnosti a nepotřebují již nepřetržitou pomoc asistenta. Službu mohou také využít lidé, kteří doposud sociální služby nevyužívali například z důvodu pečující rodiny. Služba může zájemcům zprostředkovat základní sociální poradenství v oblasti vyhledání vlastního bydlení. Prvním krokem budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem je jednání se zájemcem o službu, které je v kompetenci sociální pracovnice. Sociální pracovnice podává zájemci o službu základní informace o poskytované službě, vč. cílové skupiny klientů a kritérií pro přijetí do služby. Dále se zájemcem projednává jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby podpora samostatného bydlení. Zjišťování zakázky zájemce o službu i jednání o možném poskytování služby podpora samostatného bydlení se odehrává formou osobního setkání zájemce o službu a sociální pracovnice. Jednání probíhá v kanceláři zázemí střediska Sokolov, na adrese Slovenská 1596, Sokolov nebo na jiném místě dle přání zájemce o službu. Žádosti o službu přijímá sociální pracovnice, a jsou evidovány v kanceláři střediska. Služba je poskytována na základě písemně uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby – podpora samostatného bydlení.

Kontaktní osoba pro žadatele:

Bc. Marcela Radová

E-mail: radova.marcela@spolecnostdolmen.cz

Tel.: 352 672 471

Mob. tel.: 774 716 737

Leták