Sociálně terapeutická dílna § 67 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění

liberecky_kraj

Služba sociálně terapeutická dílna je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.

 

Poslání služby:

Posláním služby sociálně terapeutické dílny je pomoc dospělým lidem s mentálním znevýhodněním při osvojování si dovedností vedoucích k větší samostatnosti v běžném životě, včetně návyků potřebných k uplatnění se na trhu práce.

NAŠE CÍLE

  • podporovat klienta při získávání a udržování pracovních návyků (vedení k samostatné práci na zadaném úkolu, k pravidelné docházce, k samostatnému rozhodování)
  • podpora klienta v oblastech, které vedou k větší samostatnosti v jeho osobním životě (požádáním o pomoc, samostatnost ve stravování, podpora přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky)
  • podporujeme rozvoj  manuálních dovedností klienta při individuálních činnostech (zvládnutí nácviku nových dovedností a postupů při vyrábění a tvoření, práce podle postupu, rozvoj kreativity a estetického vnímání).

Cílová skupina:

Klienti služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří nejsou z důvodu zdravotního postižení uplatnitelní na otevřeném, nebo chráněném trhu práce. Službu poskytujeme i lidem s poruchou autistického spektra (PAS).

Klient služby STD musí zvládat základy osobní hygieny s poskytnutou podporou a musí být schopen samostatného pohybu (případně s dopomocí asistenta) v prostorách dílny.

Principy, ze kterých poskytování služby cílové skupině vychází:

  •  dodržování lidských práv v souladu s Úmluvou o právech lidí se zdravotním postižením 
  •  partnerský přístup vers. vzájemný respekt
  •  právo na přiměřené riziko
  •  zachování mlčenlivosti

 

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní forma poskytování sociálních služeb. Služba je koncipována jako dlouhodobá pravidelná podpora vytváření obnovy, udržování a

zdokonalování návyků a dovedností prostřednictvím sociální terapie, a to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle klientů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“.

 

Místní a časová dostupnost:

Sociálně terapeutická dílna se nachází na adrese Lužická 920/7, Liberec 1  460 01. Sociálně terapeutická dílna Lužická 920/7, Liberec 1

Provoz dílny je v pracovních dnech pondělí až čtvrtek v čase od 8:00 do 16:00 hodin. Pátek v čase od 8:00 do 12:00 hodin.

 

Úhrada za poskytování sociální služby

Služby poskytované v sociálně terapeutické dílně jsou poskytovány bezúplatně.

 

Formuláře pro žadatele:

Vyjádření lékaře

Žádost o poskytnutí sociální služby STD

 

Příjem darů

Sociálně terapeutická dílna Společnosti Dolmen, z.ú. přijímá dary ve formě knoflíků, zipů, korálků, vlny či vlněných výrobků pro tvoření s klienty.

Příjem darů probíhá v objektu Lužická 920/7, Liberec 1 460 01 – Společnost Dolmen z.ú.

Dary od veřejnosti přijímají naši pracovníci v době provozu Sociálně terapeutické dílny

pondělí – čtvrtek: 8:00 – 16:00 hod.

pátek: 8:00 – 12:00 hod.

 

 letak std