Pro žadatele o sociální službu chráněné bydlení

Kdo se MŮŽE stát klientem chráněného bydlení?

Naším klientem se může stát člověk, který má diagnostikováno mentální postižení a nachází se v tíživé sociální situaci, kterou chce řešit prostřednictvím naší sociální služby. Sociální služba chráněné bydlení je určena lidem s mentálním znevýhodněním, kteří chtějí žít v běžné domácnosti za podpory pracovníků – asistentů chráněného bydlení a sociální pracovnice, chtějí rozvíjet své stávající schopnosti a dovednosti, chtějí si najít své rovné postavení ve společnosti a uplatnění na trhu práce.

Koho NEMŮŽEME přijmout jako klienta do chráněného bydlení?

Nejsme schopni poskytovat sociální službu chráněné bydlení lidem s tělesným postižením (vozíčkářům a lidem upoutaným na lůžko) a lidem se závažnými poruchami chování, které by vážně narušovaly soužití v chráněných bytech.

Jak je možné stát se klientem chráněného bydlení?

Žadatel vyplní formuláře Žádost o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení a Vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení, které osobně přinese nebo zašle prostřednictvím e-mailu nebo pošty sociální pracovnici organizace. V případě dotazů ohledně formulářů nebo sociální služby samotné může žadatel kontaktovat sociální pracovnici, viz níže.

KONTAKTY NA JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA

Karlovarský kraj

Společnost Dolmen, z.ú.

Staré náměstí 24

Sokolov  356 01

vedoucí střediska: Mgr. Marcela Radová

tel. č. 774 716 737

radova.marcela@spolecnostdolmen.cz

Liberecký kraj

Česká Lípa

Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří 36/1

Liberec V – Kristiánov  460 05

sociální pracovnice: Mgr. Sandra Prskavcová

tel. č. 773 618 737

e-mail: prskavcova@spolecnostdolmen.cz

Liberec

nám. Českých bratří 36/1

Liberec V – Kristiánov  460 05

sociální pracovnice: Bc. Kateřina Forbelská

tel. č. 774 714 737

e-mail: forbelska@spolecnostdolmen.cz

PROCES JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Na základě podané žádosti je žadatel kontaktován sociální pracovnicí a informován o aktuální kapacitě zařízení a o možném přijetí do služby. V případě nedostatečné kapacity je žadatel vyrozuměn telefonicky či písemně, dle toho jakou formu sám zvolí.
Dalším krokem budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem je jednání se zájemcem o službu, kdy poskytovatele v tomto případě zastupuje sociální pracovnice organizace. Během tohoto jednání se sociální pracovnice osobně setkává s žadatelem a představuje sociální službu chráněné bydlení, zjišťuje, co žadatel od chráněného bydlení očekává, jaké má potřeby, zájmy, zvyklosti apod. Z tohoto jednání sociální pracovnice pořídí písemný „Záznam z jednání se zájemcem o službu“, který slouží jako podklad pro nastavení budoucího „Systému spolupráce“. Během jednání je možné ukázat zájemci o sociální službu některý z chráněných bytů, aby si zájemce dokázal chráněné bydlení lépe představit.
Zájemce sociální službu si může vyzkoušet život v chráněném bydlení prostřednictvím zkušebního pobytu v konkrétním chráněném bytě, do kterého by se posléze nastěhoval. Zkušební pobyt může trvat v rozmezí 1 až 7 dnů. Během této doby se žadateli bude věnovat asistentka, která jej seznámí s fungováním chráněného bydlení a žadatel si vyzkouší soužití se svými případnými spolubydlícími.
Pokud je žadatel spokojen s nabídkou chráněného bydlení, uzavřeme s ním Smlouvu o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení.

ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SLUŽBU

Dle § 91 odstavce (3) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může poskytovatel sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud:
a)
neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b)
nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c)
zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby,

vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, nebo

d)
osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.