LogoKV

Služba chráněné bydlení je poskytována za finanční podpory Karlovarského kraje.

Sokolov

Chráněné bydlení (§ 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Klienti služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří mají zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem a péči o vlastní osobu v chráněné domácnosti. Službu poskytujeme i lidem s poruchou autistického spektra a lidem s kombinovaným postižením – mentálním a chronickým duševním onemocněním, kteří jsou schopni s podporou služby bydlet v samostatné domácnosti a nemají závažné problémové chování.

Služba není určena lidem, kteří se samostatně nepohybují (mají tělesné postižení, které vyžaduje pomoc druhé osoby a bezbariérové bydlení).

Nabídka služby

Prostřednictvím služby chráněné bydlení jsou poskytovány základní činnosti v souladu s § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí Zákon o sociálních službách. Činnosti jsou našim klientům poskytovány formou slovní či fyzické podpory a pomoci, popřípadě dohledu, a zahrnují širokou škálu potřeb ze všech oblastí života:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • příprava celodenní stravy – vaření, ohřev jídla, příprava teplých a studených nápojů
 • nákup surovin
 • zajištění dodavatele stravy – využívání veřejného stravování
 • přijímání stravy
 • poskytnutí ubytování
 • příprava bytu na nastěhování
 • vybavení bytu
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • úklid a údržba domácnosti
 • péče o lůžko
 • péče o prádlo, oblečení a boty
 • udržení tepelné pohody v bytě
 • obsluha domácích spotřebičů
 • nakládání s odpady
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • běžná hygiena
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • oblékání, svlékání, obouvání, zouvání
 • celková úprava vzhledu
 • posouzení, co je potřeba v souvislosti s péčí o vlastní osobu nakoupit
 • vstávání a uléhání
 • komunikace
 • orientace v čase, místě, osobách
 • získávání znalostí a dovedností
 • příprava na zaměstnání
 • vykonávání zaměstnání
 • péče o zdraví
 • provedení jednoduchého ošetření
 • znalost opatření pro zajištění bezpečnosti
 • znalost zásad zdravé výživy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • navazování a udržování přátelských, sousedských a jiných společenských vztahů
 • využívání veřejných služeb a zapojování do sociálních aktivit odpovídajících věku
 • sociálně terapeutické činnosti
 • vykonávání oblíbených činností
 • dodržování léčebného režimu
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • návštěva lékaře
 • hospodaření s finančními prostředky
 • řešení dluhů, exekucí
 • uzavírání smluv
 • nakládání s majetkem
 • využití sociálních dávek a jiných výhod
 • zajištění platných dokladů
 • uplatňování politických práv
 • ochrana před zneužíváním

Poslání chráněného bydlení naší společnosti

Posláním pobytové služby chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra žít v běžných domácnostech s individuální podporou, kterou potřebují pro zvládnutí péče o vlastní osobu, domácnost a začlenění se do společnosti.

Základní zásady naší služby

Za zásadní v poskytování služby chráněné bydlení považujeme dodržování základních lidských práv a svobod, vyplývajících z Úmluvy o právech lidí se zdravotním postižením, zakotvené ve Sbírce mezinárodních smluv č. 10/2010. Chráněné bydlení naší organizace je poskytováno na základě zásad a morálních hodnot, které jsou zakotveny v „Etickém kodexu“ organizace. Etický kodex je závazným dokumentem a vnitřní směrnicí organizace .

Jak vypadá chráněná domácnost

Chráněná domácnost se neliší od běžné domácnosti. Do všech běžných domácích prací (nákupy, vaření, mytí nádobí, úklid, praní, žehlení apod.) se zapojují jednotliví členové domácnosti. Někteří toho zvládnou více, jiní méně. Pokud některou z činností nezvládají, pomáhá jim asistent. Důležité je, aby se každý klient naučil využívat co nejvíce svých vlastních schopností a nemusel se spoléhat na pomoc svého okolí.

Komu nejsme schopni službu poskytnout

Klientem naší služby chráněné bydlení se nemůže stát člověk se závažnými poruchami chování, kterými by narušoval soužití v chráněných bytech. Dále nejsme schopni poskytnout službu imobilním žadatelům. Rovněž není možné uspokojit žádost o službu žadatele závislého na alkoholu nebo jiných návykových látkách a žadatele, který chce prostřednictvím chráněného bydlení řešit zejména svou bytovou situaci.

Místo poskytování služby

Služba je poskytována ve městech Habartov, Chodov, Sokolov

Úhrada za služby

Úhrada za službu zahrnuje úhradu za:

 • ubytování
 • stravu
 • poskytovanou péči

Výklad smlouvy o poskytnutí chráněného bydlení

Nabídka služeb ve snadném čtení chráněné bydlení