Podpora samostatného bydlení

je terénní služba pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami (mentálním znevýhodněním a chronickým duševním onemocněním) bez závažných poruch chování, která jim pomáhá žít co nejvíce samostatný život v jejich domácnosti. Díky této službě se lidé s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami nemusejí stěhovat ze svých domovů a využívat pobytové služby. Věříme, že poskytováním této služby pomáháme nejen k naplnění jejich skutečných potřeb a přání, ale i k jejich integraci do společnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami (mentálním znevýhodněním a chronickým duševním onemocněním) bez závažných poruch chování, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují podporu sociální služby.

 

Pro koho tu jsme?

Jsme tu:

 • pro vás, kteří už bydlíte sami, ale potřebujete pomoc s péčí o sebe, o domácnost i se začleněním do společnosti;
 • pro vás, kteří se chcete osamostatnit a bydlet nezávisle na rodičích či pobytovém zařízení a potřebujete v tom podporu;
 • pro vás, kteří jste se náhle ocitli ve své domácnosti sami (nejčastěji po smrti blízké osoby) a potřebujete podporu ve zvládnutí této nové role.

 

Kde a kdy službu poskytujeme?

Službu poskytujeme na území obcí s rozšířenou působností Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald.

Provozní doba služby je pondělí až neděle od 07:00 do 20:00 hodin, ve výjimečných případech i v jinou dobu.

Co služba nabízí?

Nabízíme základní činnosti služby „Podpora samostatného bydlení“ dle zákona o sociálních službách. Podrobný přehled poskytovaných úkonů služby si můžete stáhnout zde.

Jak služba probíhá?

Služba je založena na spolupráci klienta a týmu pracovníků služby a klade důraz na využívání a rozvoj schopností, dovedností a zájmů klienta.

Tým pracovníků služby dochází ke klientovi do jeho domácnosti nebo na jiné dohodnuté místo a pomáhá mu dle „Individuálního plánu spolupráce“ a sjednaného „Plánovaného rozsahu služby“, kde je uvedené s čím klient potřebuje pomoci, jak často a kdy.

 

Kolik služba stojí?

Za službu se platí úhrada ve výši 130 Kč za hodinu. Pokud poskytování služby netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

Další informace

Další informace můžete nalézt v podrobném popisu realizace služby.

Cílová skupina:

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří žijí v domácnosti ve svém přirozeném prostředí, a proto, aby v tomto prostředí mohli samostatně žít, potřebují pomoc jiné osoby.

Kritéria pro přijetí:

 

 • Zájemce o službu má mentální znevýhodnění
 • Zájemce o službu má zajištěno bydlení (neposkytujeme ubytování)
 • Zájemce o službu potřebuje pomoc a podporu v naplňování svých potřeb v následujících oblastech života (nebo v některé z následujících oblastí): péče o vlastní osobu, osobní hygiena, stravování, péče o domácnost, kontakt se společenským prostředím, seberealizace, péče o zdraví a bezpečí, uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Zájemce má o službu zájem

Poslání služby:

Poslání služby podpora samostatného bydlení je pomoci lidem s mentálním znevýhodněním a kombinovanými vadami získat nebo si udržet vlastní bydlení a s individuální podporou zvládat péči o vlastní osobu, domácnost a začlenění se do společnosti.

Popis služby a místo poskytování služby:

Služba podpora samostatného bydlení je terénní služba, kterou poskytujeme v domácnostech klientů na území Karlovarského kraje. Pomáháme klientům s úklidem a údržbou domácnosti, se stravováním, s nakupováním, hospodařením s penězi i při upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností potřebných pro samostatné fungování v bytě; s obstaráváním osobních záležitostí, uplatňováním práv, využíváním sociálních dávek a jiných výhod, s péčí o zdraví apod. Doprovázíme klienty na úřady, k lékaři, na zájmové aktivity apod. Pomáháme jim také při vyhledávání vhodného způsobu trávení volného času. Nabízíme podporu při obnově nebo upevňování kontaktu s rodinou i podporu v oblasti partnerských vztahů. Pomáháme jim získat návyky, které souvisejí se zařazením do pracovního procesu i běžného života společnosti. Vedeme klienty k samostatnému a zodpovědnému rozhodování o svém životě.

Cíle služby:

 • Podpora klienta v oblastech, které potřebuje zvládnout k tomu, aby mohl žít samostatně ve svém přirozeném prostředí.
 • Podpora klienta v samostatnému a zodpovědnému rozhodování
 • Podpora klienta ve zvládání přiměřených rizikových situací
 • Podpora klienta ve využívání dostupných veřejných služeb ve svém okolí a v trávení volného času dle svých představ a možností
 • Podpora klienta v získávání a upevňování sociálních návyků, které jsou potřebné k životu v běžné společnosti
 • Podpora klienta v získávání a udržování potřebných schopností a dovedností pro získání a udržení si pracovního uplatnění

Cílem organizace je zajišťovat službu prostřednictvím stabilního fungujícího týmu kvalifikovaných pracovníků, kteří dokáží reflektovat potřeby a pomáhat s jejich naplňováním lidem s mentálním znevýhodněním. Tohoto cíle organizace dosahuje odpovídajícím personálním řízením, zajišťováním potřebného vzdělávání pracovníků, týmových a případových supervizí.

Principy služby:

 • Služba je založena na spolupráci klienta a týmu poskytovatele
 • Klient je aktivně zapojen do plánování průběhu služby, ale také do hodnocení kvality poskytované služby
 • Služba klade důraz na využívání a rozvoj schopností a dovedností klienta
 • Klientovi je poskytována pomoc a podpora pouze v těch oblastech života, ve kterých to potřebuje
 • Služba respektuje klienta se všemi jeho právy a povinnostmi
 • Služba motivuje klienta k rozvoji schopností a dovedností a orientaci v běžných životních situacích

Při naší práci klademe důraz na:

 • dodržování základních lidských práv a svobod
 • důstojnost člověka
 • individuální přístup
 • vzájemný respekt

Kontaktní osoba pro žadatele:

Sociální pracovník
e-mail: info@spolecnostdolmen.cz

tel.: 725 461 160

popisu realizace služby.

Můžete nás také Kontaktovat a my vám rádi vaše otázky zodpovíme.

Máte zájem o naši službu? Co můžete v tomto případě udělat?

Můžete:

 • zavolat nebo napsat naší sociální pracovnici a zeptat se jí na to, co vás zajímá;
 • domluvit si osobní schůzku, na které se dozvíte všechny potřebné informace o naší službě;
 • rovnou podat žádost o službu. K žádosti patří vyjádření vašeho praktického lékaře. Vyplněné formuláře můžete osobně předat sociální pracovnici nebo poslat poštou na adresu: Společnost Dolmen, z.ú. nám. Českých bratří 36/1 460 05 LIBEREC 5.

Formuláře pro zájemce o službu ke stažení zde

Informace pro zájemce o službu ve snadném čtení ke stažení zde:

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním formulářů, můžete se obrátit na naši sociální pracovnici. 

Kontakt na sociální pracovnici:

pro zájemce o službu z ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald:

Společnost Dolmen, z.ú.

nám. Českých bratří 36/1

460 05 LIBEREC 5

Mgr. Renata Bečková

Tel.: 725 841 763

E-mail: beckova@spolecnostdolmen.cz

 

Loga

liberecky_kraj

Evropská unie, Evropský sociální fond,Operační program Zaměstnanost,Liberecký kraj

„Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“

Část 2 – Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
č. OLP/3937/2019

Období realizace 4/2020 – 11/2020

PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

Společnost Dolmen představuje terénní sociální službu

Služba Podpora samostatného bydlení umožňuje dospělým lidem s mentálním znevýhodněním, s PAS a kombinovanými vadami osamostatnit se, bydlet nezávisle na rodičích či pobytovém zařízení a žít život jako jejich vrstevníci bez zdravotního znevýhodnění. Pomáhá také těm, kteří již nyní bydlí sami, nebo se náhle ocitli sami, nejčastěji po smrti blízké osoby, a potřebují podporu ve zvládnutí této nové role. Služba je také šancí pro rodiny s dospělým členem se zdravotním znevýhodněním, které se obávají toho, co s ním bude, až jim dojdou síly, neboť nabízí včas se připravit na co nejvíce samostatný život. Je založená na individuálním přístupu, což znamená, že je klientům poskytovaná pomoc a podpora pouze v těch oblastech života, ve kterých to skutečně potřebují.

Může například pomoci s péčí o domácnost, s plánováním nákupu i samostatným nakupováním, s hospodařením s penězi, s přípravou jídla, samostatným cestováním či komunikací s druhými lidmi. V rámci služby jsou také poskytovány doprovody na úřady, k lékaři, do práce i na zájmové aktivity.

Služba je poskytována klientům z ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald
a Frýdlant. Díky službě mohou i lidé se zdravotním znevýhodněním, kteří bydlí v méně dostupných lokalitách, naplňovat nejen svoje základní životní potřeby, ale i potřeby v oblasti seberealizace a zajištění kontaktu se společenským prostředím.

Služba je poskytována v domácnosti klienta, nebo na jiném dohodnutém místě. Je založena na spolupráci klienta a týmu pracovníků služby. Klade důraz na využívání a rozvoj schopností, dovedností a zájmů klienta. Služba je dle zákona zpoplatněná.

Služba je realizována od 23.04.2018 do 30.11.2020 v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862.

 Logaliberecky_kraj

Evropská unie, Evropský sociální fond,Operační program Zaměstnanost

„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“

 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862

 

„Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“

 

Období realizace 3/2018 – 3/2020

Služba podpora samostatného bydlení je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.

liberecky_kraj

Podpora samostatného bydlení(§ 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Společnost Dolmen představuje terénní sociální službu více zde Společnost Dolmen představuje terénní sociální službu

Na základě potřeby definované Libereckým krajem se Společnost Dolmen rozhodla v letech 2018 až 2020 zapojit do projektu Libereckého kraje „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, který bude spolufinancován z prostředků Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost. V rámci tohoto projektu dojde k rozšíření terénní služby Podpora samostatného bydlení, a to v lokalitách Liberec, Jablonec nad Nisou, Tanvald a Frýdlant. Služba nabízí šanci dospělým lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří potřebují pomoc a podporu na své cestě k co nejvíce samostatnému životu, ale nechtějí se stěhovat ze svých domovů či žít v pobytové službě. Ráda by také pomohla rodinám s dospělým členem s postižením, které se obávají toho, co s ním bude, až jim dojdou síly. Služba nabízí možnost včas se připravit na co nejvíce samostatný život. Je založená na individuálním přístupu, což znamená, že je klientům poskytovaná pomoc a podpora pouze v těch oblastech života, ve kterých to skutečně potřebují.

 

 Psali o nás:

http://www.straznnis.cz/e_download.php?file=data/editor/55cs_43.pdf&original=Str%C3%A1%C5%BEsk%C3%BD%20ob%C4%8Dasn%C3%ADk%20%C4%8D.1%202018.pdf – březen 2018

http://josefuvdul.eu/wp-content/uploads/201801_Obcasnik.pdf – 1/2018

http://www.rynoltice.cz/wp-content/uploads/noviny-leden-duben-2018.pdf 01-04/2018

https://www.mestohejnice.cz/cs/mesto/hejnicky-zpravodaj.html – 1/2018

http://www.hodkovicenm.cz/cs/kulturni-kalendar/2018.html – 3/2018

http://www.nmps.cz/noviny/NN_2018_03-04_(130).pdf – 03-04/2018

http://www.liberec.cz/files/dokumenty/zpravodaj/zpravodaj_2018/liberecky_zpravodaj_04_18_web.pdf

http://www.tanvald.cz/data/tz/tanvaldsky-zpravodaj-brezen-2018.pdf   – březen 2018

http://www.raspenava.cz/wp-content/uploads/2013/06/Zpravodaj-Raspenava-201801-web-cb.pdf     – březen 2018

 http://www.jablonnevp.cz/assets/File.ashx?id_org=5621&id_dokumenty=5847   – únor 2018

http://www.rychnovjbc.cz/zivot-u-nas/zpravodaj-ke-stazeni/#.Wsd2H5exVPYúnor 2018

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto/frydlantsky-zpravodaj/archiv-cisel/rocnik-xxvii-2018.html   únor 2018

http://www.chotyne.cz/archiv/prilohy/m_clanek/64-288-02–rjwl46.pdf  únor 2018

http://www.osecna.cz/data/drak/drak_c1_2018.pdf   – č.1/2018

http://www.novavesnn.cz/e_download.php?file=data/editor/160cs_1.pdf&original=1-2018.pdf   – leden 2018