Služba chráněné bydlení je poskytována za finanční podpory Libereckého kraje.

Chráněné bydlení (§ 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Komu službu poskytujeme

Klienti služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří mají zájem a jsou schopni se učit běžným dovednostem a péči o vlastní osobu v chráněné domácnosti. Službu poskytujeme i lidem s poruchou autistického spektra a lidem s kombinovaným postižením – mentálním a chronickým duševním onemocněním, kteří jsou schopni s podporou služby bydlet v samostatné domácnosti a nemají závažné problémové chování.

Služba není určena lidem, kteří se samostatně nepohybují (mají tělesné postižení, které vyžaduje pomoc druhé osoby a bezbariérové bydlení).

Provozní doba pobytové formy poskytování:
poskytuje nepřetržitě

Klienty naší služby jsou dospělí lidé s mentálním znevýhodněním, kteří potřebují podporu asistenta k rozvoji svých dovedností v oblastech každodenního života a chtějí žít v chráněném bydlení.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • poskytnutí ubytování

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poslání chráněného bydlení naší společnosti

Posláním pobytové služby chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra žít v běžných domácnostech s individuální podporou, kterou potřebují pro zvládnutí péče o vlastní osobu, domácnost a začlenění se do společnosti.

Způsob dosahování našeho poslání:

 • Našim klientům poskytujeme bydlení s podporou, kterou jim dle jejich potřeb zajišťují asistenti, kteří za nimi docházejí do bytu, kde žijí. Klienti bydlí samostatně v bytě nebo sdílí domácnost ještě s jinými klienty.

 • Asistenti, kteří klientům v domácnosti pomáhají, docházejí dle jejich potřeb. Míra podpory je u jednotlivých klientů různá a vždy se odvíjí od jejich potřeb a dovedností. Při přijímání nového klienta docházejí asistenti ke klientovi každý den. Později mohou docházet jen několikrát týdně. Asistenti také dochází každý den a zůstávají přes noc v případě, pokud to vyžaduje zhoršený zdravotní stav klienta.

 • Při poskytování služby dbáme na to, abychom podporovali klienty v situacích, které nezvládají sami. Podporujeme jejich samostatné rozhodování o tom, co se bude dělat, jakým způsobem i kdy a kde se to bude dělat.

Jak vypadá chráněná domácnost

Chráněná domácnost se neliší od běžné domácnosti. Do všech běžných domácích prací (nákupy, vaření, mytí nádobí, úklid, praní, žehlení apod.) se zapojují jednotliví členové domácnosti. Někteří toho zvládnou více, jiní méně. Pokud některou z činností nezvládají, pomáhá jim asistent. Důležité je, aby se každý uživatel naučil využívat co nejvíce svých vlastních schopností a nemusel se spoléhat na pomoc svého okolí.

Chráněné bydlení naší organizace je poskytováno na základě těchto zásad:

 • právo klientů na přiměřené riziko- rozhodování o vlastním životě a zodpovědnosti za svůj život; a zároveň ochrana klienta v případě nepřiměřeného rizika, formou práce s rizikovými situacemi v rámci Systému spolupráce;

 • dodržování základních lidských práv a svobod – naši klienti mají stejná práva jako ostatní občané této země;

 • důstojnost- naše služba zaručuje a respektuje důstojnost každého klienta

 • možnost volby a sebeurčení – vždy hledáme další možné způsoby, jak rozvíjet samostatnost našich klientů a zároveň se snažíme, aby jim naše poskytnutá podpora v maximálně možné míře umožňovala samostatné rozhodování o vlastním životě.

 • respekt k soukromí – při poskytování služby dbáme na respektování soukromí našich klientů

 • individuální přístup – naše služby poskytujeme tak, aby vycházely ze samotných potřeb jednotlivých klientů a v případě změny na ně i pružně reagovaly.

 • odborný přístup – k plnění jednotlivých úkolů přistupujeme zodpovědně a ctíme hranice pracovník /klient. Dbáme na zvyšování kvalifikace asistentů, kteří se věnují klientům v přímé péči.

 • partnerský přístup – podpora v samostatném rozhodování o způsobu vlastního života

Naše cíle

 • Klient, který žije v běžné domácnosti chráněného bydlení způsobem života srovnatelným s

 • životem svých vrstevníků, kteří nevyužívají sociální služby.

 • Klient, kterého podporujeme v rozvoji nebo v udržení jeho schopností a dovedností.

 • Klient, který s podporou asistenta pečuje o svou domácnost, nakupuje a hospodaří se svými

 • financemi, pečuje o svůj zevnějšek a zdraví.

 • Klient, který s podporou asistenta orientuje ve svém okolí, využívá běžně dostupných služeb,

 • jako je hromadná doprava, kadeřník, kosmetika atd.

 • Klient, kterého podporujeme v partnerských vztazích, udržování kontaktu s rodinou, přáteli

 • vychází se svými sousedy a navazuje nové vztahy potřebné k životu ve společnosti.

 • Klient, kterého podporujeme, aby si udržel nebo našel práci v sociálně- terapeutické dílně,

 • chráněné dílně nebo na otevřeném trhu práce a seberealizoval se ve volném čase.

 • Klient, kterého podporujeme v jeho rozhodnutích, podporujeme jeho názor a posilujeme

 • jeho sebevědomí.

 • Klient, který je připravený opustit chráněné bydlení, za účelem samostatného života nebo za

 • podpory jiné sociální služby např. podpora samostatného bydlení.

 • Klient pokročilého seniorského věku, který si přeje důstojně dožít v chráněném bydlení.

Úhrada za služby

Úhrada za službu zahrnuje úhradu za :

 • ubytování

 • stravu

 • poskytovanou péči

 • Leták CHB