Etický kodex pracovníků organizace Společnost Dolmen, z.ú.

1. Základní ustanovení

a) Etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe pracovníků v sociálních službách. Etické jednání je základním aspektem kvality služby, která je nabízena uživatelům sociální služby.
b) Účelem etického kodexu je stanovit žádoucí normy chování a vystupování všech pracovníků organizace.

2. Poslání organizace

 Posláním Společnosti Dolmen, z.ú. je nabízet a poskytovat dospělým lidem s mentálním znevýhodněním takové sociální služby, které potřebují k tomu, aby mohli žít ve svých domácnostech a zapojovat se do různých oblastí běžného života.

Posláním pobytové služby chráněné bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžných domácnostech s individuální podporou, kterou potřebují pro zvládnutí péče o vlastní osobu, domácnost a začlenění se do společnosti.

Posláním terénní služby podpora samostatného bydlení je pomoci dospělým lidem s mentálním znevýhodněním získat nebo si udržet vlastní bydlení, a s individuální podporou zvládat péči o vlastní osobu, domácnost a začlenění se do společnosti.

Posláním služby sociálně terapeutické dílny je pomoc dospělým lidem s mentálním znevýhodněním při osvojování si dovedností vedoucích k větší samostatnosti v běžném životě, včetně návyků potřebných k uplatnění se na trhu práce.

3. Veřejný závazek
„Zavazujeme se k tomu, že budeme vykonávat svou práci v souladu s tímto Etickým kodexem, který vychází z níže uvedených morálních hodnot, ke kterým se naše organizace hlásí.“

Lidská důstojnost
Důvěra
Tolerance
Cílevědomost
Poctivost
Empatie
Spolupráce
Pomoc
Respekt
Svoboda
Kvalita
Odpovědnost
Profesionální přístup

4. Základní principy jednání pracovníků Společnosti Dolmen, z.ú.

a) Respektování osobnosti klienta.
b) Respektování vlastní vůle klienta.
c) Respektování práva klienta na soukromí.
d) Partnerský přístup.
e) Právo na přiměřené riziko.
f) Vytváření a upevňování sociálních návyků, které jsou potřebné pro život v obci.
g) Využívání a rozvíjení vlastních schopností klientů.
h) Podpora samostatnosti, rozhodování o vlastním životě a zodpovědnosti za svůj život.
i) Zachovávání mlčenlivosti.
j) Dodržování lidských práv v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

5. Etické zásady

a) Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, barvu pleti, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské či politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
b) Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo současně k omezení takového práva druhých osob.
c) Při výkonu služby dodržujeme práva jednotlivců i skupin, zakotvených v Listině základních lidských práv a svobod a Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.
d) Svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi pomáháme klientům při rozvoji jejich sociálních dovedností.

6. Pravidla etického chování pracovníka

6.1.  ve vztahu ke klientům
a) Chováme úctu ke všem klientům bez ohledu na jejich původ, jazyk, zdravotní stav, věk, sexuální orientaci, finanční situaci, či politický názor.
b) Klientům zaručujeme právo na soukromí, ochranu jejich důvěrných sdělení a důsledně dodržujeme mlčenlivost o všech jejich záležitostech.
c) Spolupracujeme s klienty na základě předem domluvených cílů a časů, které jsou součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby chráněné bydlení (podpora samostatného bydlení) a Náplně služby.
d) Vytváříme s klienty individuální plány, které vycházejí z jejich skutečných potřeb a přání.
e) Respektujeme názor a svobodnou volbu klientů.
f) Preferujeme individuální přístup a prosazujeme lidský rozměr služby.
g) S klienty spolupracujeme a  podporujeme je v samostatnosti a vědomí vlastní odpovědnosti.
h) Chráníme klienty před stigmatizací, diskriminací a předsudky.
i) Jednáme s klienty s úctou a mluvíme s nimi jako s dospělými lidmi.
j) Klientům netykáme automaticky, vždy záleží na vývoji vztahu.
k) V domácnostech klientů se chováme jako na návštěvě, nikoliv jako u sebe doma. Pravidla pro vstup do bytů klientů jsou ošetřeny v jednotlivých Pravidlech bytů.
l) Chráníme klienty před zneužitím a nezneužíváme jejich důvěry k vlastnímu prospěchu.
m) Neřešíme neshody v týmu před klienty ani s klienty.
n) Rozlišujeme hranice mezi profesním a soukromým životem.
o) Ke klientům se chováme empaticky, se zájmem a péčí.
p) Ke klientům přistupujeme přiměřeně vzhledem k jejich psychické, fyzické i duševní kondici. Volíme vhodný způsob vyjadřování, kterému rozumí.
q) Podporujeme klienty ve využívání všech dostupných běžných služeb a možností, které společnost nabízí.
r) Pomáháme klientům dbát o jejich vzhled, fyzickou kondici a zdravou životosprávu a tím napomáháme jejich přijetí většinovou společností.

6.2. ve vztahu k zaměstnavateli

a) Pracovní povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy plníme zodpovědně a snažíme se o co nejvyšší úroveň poskytování služeb.
b) Chováme se odpovědně k majetku organizace.
c) Vůči zaměstnavateli jsme loajální.
d) Ctíme hodnoty, poslání a principy poskytování sociálních služeb, zakotvených ve standardech kvality.
e) Dbáme o svůj odborný růst a vzdělávání se, získané poznatky aplikujeme v praxi s cílem zvýšit kvalitu a odbornou úroveň poskytovaných služeb.
f) Ve veřejném vystupování dbáme na prestiž organizace a vyvarujeme se jednání, které by poškozovalo dobré jméno organizace, a to i mimo pracovní dobu.
g) Respektujeme a plníme pokyny svých nadřízených.
h) Zachováváme mlčenlivost o profesionálním know – how zaměstnavatele.
i) Podílíme se na vytváření pracovních postupů, do kterých přinášíme svoji zkušenost z praxe, tím přispíváme ke zkvalitnění poskytované služby.
j) Netolerujeme jednání svých kolegů, které by bylo v rozporu s tímto Etickým kodexem nebo v rozporu se zákonnými normami a vnitřními předpisy zaměstnavatele.
k) Pracujeme svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a plně využíváme pracovní doby k vykonávání svěřených úkolů, které plníme kvalitně, hospodárně a včas.
l) Nezneužíváme svého postavení pro osobní obohacení nebo zisk.

6.3. ve vztahu ke kolegům
a) Respektujeme zkušenosti a znalosti kolegů a spolupracujeme s nimi.
b) Pečujeme o dobré pracovní vztahy s kolegy, chováme se čestně, slušně a korektně.
c) Případné problémy s kolegy řešíme mimo chráněné byty a vždy bez přítomnosti klientů.
d) Kritiku vyjadřujeme vhodným způsobem na vhodném místě.
e) Zodpovědně si předáváme veškeré informace, které jsou důležité pro kvalitní poskytování služby.
f) Zakládáme si na týmové spolupráci a kolegialitě, usilujeme o otevřenou a partnerskou spolupráci.
g) Respektujeme rozdíly v názorech i praktické činnosti kolegů a jiných odborných pracovníků.
h) Využíváme znalosti a dovednosti kolegů ke svému osobnímu odbornému růstu a své vlastní znalosti a dovednosti šíříme mezi kolegy.

6.4. ve vztahu ke společnosti

a) Pozitivně ovlivňujeme společnost v postojích a přístupu k lidem se zdravotním znevýhodněním.
b) Dbáme na zvyšování prestiže našeho povolání.
c) Jednáme bezúhonným způsobem.
d) Svým jednáním nesnižujeme důstojnost klientů v očích veřejnosti.

7. Závěrečná ustanovení

Etické problémy řešíme společně na týmových a organizačních poradách a supervizích.
Ode dne účinnosti Etického kodexu vzniká všem vedoucím zaměstnancům organizace povinnost prokazatelně seznámit své podřízené zaměstnance s jeho obsahem.
Pokud pracovník zjistí, že se někdo nechová v souladu s etickým kodexem, je jeho povinností o tomto uvědomit vedení organizace.
Etický kodex je součástí vnitřních předpisů organizace a je tak pro všechny zaměstnance organizace závazný. Jeho nedodržování bude kvalifikováno jako porušení pracovní kázně, které může vést k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle §55 odst. 1, písmeno b) Zákoníku práce.